farlig-avfall-stor

Farlig avfall

På denne siden finner du svar på en rekke spørsmål om farlig avfall. Hvis det er områder som ikke er behandlet her, så ta kontakt med våre fagressurser. Vi har lenket til en rekke artikler på Gjenvinningsbloggen og vårt nettsted. Bruk gjerne denne siden som et oppslagsverk ved å klikke rett på overskriftene i innholdsfortegnelsen.

I tillegg anbefaler vi vår guide om farlig avfall, som også byr på utfyllende informasjon og nyttig kunnskap: Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

Farlig avfall - hva er det?

“Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

avfallsforskriften

lov om farlig avfall

Lover og regler for farlig avfall

Avfallsforskriftens kapittel 11 er den viktigste forskriften du må kjenne til som avfallsprodusent. Den skal sikre at alt farlig avfall blir håndtert på en slik måte at det ikke forurenser eller fører til skader. I tillegg kommer forurensningsloven og noen flere som du bør vite om.

 

 

Alle bedrifter som produserer mer enn én kilo farlig avfall, må levere det til godkjent aktør minst en gang i året.

 

Bedrifter som produserer farlig avfall plikter dessuten å gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. I avsnittet om e-deklarering lenger ned, finner du mer informasjon om hva som kreves av opplysninger, og hvordan du deklarerer.

 

Det betyr at du som avfallsprodusent må ha god kjennskap til avfallets egenskaper og kjemiske sammensetning. Ofte er det nettopp manglende kunnskap, og det at det kan være krevende å etterkomme lovverket, som gjør at farlig avfall blir håndtert feil.

 

Vil du vite mer? Sjekk ut disse artiklene:

I  videoen Hvordan håndtere farlig avfall på en lovlig måte oppsummerer Renate Heder det viktigste:

 

 

Er det noen forskjell på spesialavfall, farlig avfall, risikoavfall?

Begrepet «spesialavfall» dukker opp fra tid til annen, men det ble byttet ut av Miljødirektoratet så sent tilbake som i 2003. Siden den gang har det blitt omtalt som farlig avfall.

 

Når det gjelder risikoavfall, kan det deles i to hovedgrupper: medisinavfall og smittefarlig avfall. Og disse skal ALDRI blandes med annet avfall. På grunn av særskilte krav, må det bestilles egen transport for henting av slikt avfall, og det skal alltid leveres til destruksjon så snart som mulig.

 

Alle virksomheter som jobber med produkter med farlige eller skadelige egenskaper, er pålagt å ha sikkerhetsdatablader for hvert av produktene.

Les mer i Gjenvinningsbloggen: Sikkerhetsdatablader – disse punktene må du kjenne til.

 

Har du med slike avfallstyper å gjøre, er det også viktig å være kjent med krav til merking og klassifisering.

typer farlig avfall

Hvilke typer farlig avfall finnes?

En del stoffer og produkter er innlysende for de fleste av oss; som olje, maling og kjemikalier. Likevel finnes det så uendelig mye, og det kan ikke forventes at vi skal gå rundt og kjenne til alt. Men du trenger å vite hvor du kan finne mer informasjon.

 

Etiketter og faresymbol på emballasje skal vise om innholdet er helsefarlig. Har du ikke originalemballasjen, eller trenger ytterligere informasjon, finner du det blant annet i vedlegg 1 i Avfallsforskriftens kapittel 11: Den europeiske avfallslisten (EAL). Avfallskoder som er merket med stjerne «*» i listen, er farlig avfall. Det samme gjelder avfallstypene med kodene 7011-7261, som du finner i Norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431).

 

Basert på egenskaper, innhold og sammensetning, er det mulig å dele inn i noen hovedtyper:

 • Spilloljer og oljeforurenset avfall
 • Drivstoff og fyringsoljer
 • Maling og løsemidler
 • Tungmetallholdig avfall
 • Bekjempningsmidler og giftig avfall
 • Rengjøringsmidler og etsende avfall
 • Herdere og reaktivt avfall
 • Gasser og trykksatte beholdere
 • Avfall med organiske miljøgifter
 • Helse- og miljøskadelig avfall
 • Eksplosivt avfall
 • Isolasjon (med KFK/HKFK og bromerte flammehemmere)

Vi har beskrevet de forskjellige avfallstypene nærmere i denne oversikten over farlig avfall.

 

Brannavfall, betong og gummigranulat 

 

Brannavfall og gummigranulat fra kunstgressbaner kan også inneholde miljøgifter, og bør behandles deretter.

 

Det samme gjelder betong og tegl, masser som kan være egnet for gjenvinning. Uansett om brukte masser av denne typen skal gjenvinnes, eller leveres på deponi, skal de kartlegges før de fjernes fra opprinnelsessted.

 

Vil du vite mer om dette, anbefaler vi disse artiklene:

Olje som farlig avfall

I hvilke bransjer oppstår farlig avfall?

Farlig avfall oppstår i en rekke bransjer og bedrifter, men selvfølgelig i varierende grad. Det kan være alt fra noen få lysstoffrør i en butikk, til tonnevis med slam og borekaks fra en oljeplattform. Typiske bransjer vi jobber med hvor det produseres farlig avfall er:

 • Industri
 • Olje og gass
 • Bygg og anlegg
 • Verksteder
 • Bensinstasjoner
 • Kjøpesenter
 • Helseforetak
 • Eiendom

Du kan lese mer om de forskjellige bransjene og hvilke behov som er knyttet til dem, både med tanke på håndtering av farlig avfall og andre avfallstyper, myndighetskrav, utstyr og lignende, på nettsidene våre om bransjeløsninger

 

På Gjenvinningsbloggen finner du også egne artikler om:

Hva innebærer det å ha en løsning for farlig avfall?

En løsning for farlig avfall forutsetter:

 • Et system og rutiner for håndtering, oppbevaring og levering av farlig avfall i henhold til regelverk og HMS
 • Nødvendig produktkunnskap og kjennskap til regelverk
 • Relevant utstyr

For mange kan det være utfordrende å finne ut hva slags farlig avfall de har, hva slags utstyr det er behov for, og om bedriften i det hele tatt følger lovverket.

 

Her er noen spørsmål det kan være lurt å stille seg:

 • Hvilke typer farlig avfall har vi?
 • Imøtekommer vi kravene til lagring og håndtering?
 • Oppfyller vi kravene til deklarering, sporbarhet og dokumentasjon?
 • Hvem er ansvarlig for dette hos oss?
 • Har vi den nødvendige kunnskapen?
 • Har vi prosedyrer som beskriver hva som skal gjøres hvis det oppstår uhell?

Les også: Trenger bedriften min en løsning for farlig avfall?

 

I Norsk Gjenvinning tilbyr vi tjenester knyttet til opplæring, rådgivning og klassifisering av farlig avfall – altså det å bestemme avfallstypene. Det er smart å innhente råd fra fagfolk når man er usikker.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

håndtering av farlig avfall

Hvordan håndtere farlig avfall?

Det er strenge regler knyttet til farlig avfall. Derfor er det viktig at alle involverte er kjent med relevant lovverk. Videre er det nødvendig å ha oversikt over hva slags avfall dere har, og hvilke forholdsregler som gjelder både i forbindelse med behandling, lagring og håndtering av avfallet. Her kommer rutiner og prosedyrer knyttet til HMS og internkontroll inn.

 

Dessuten er det din og bedriftens plikt å sørge for at det farlige avfallet blir tatt hånd om av godkjente aktører. Men før det kommer så langt, er det flere ting å passe på der avfallet oppstår – ute i din bedrift.

 

Få med deg denne nyttige artikkelen: Produserer din bedrift farlig avfall? Dette bør du passe på!

NG Miljøsafe farlig avfall Stopp kjøpesenter

Hva betyr det at det farlige avfallet skal oppbevares forsvarlig?

Alt farlig avfall skal oppbevares forsvarlig, adskilt fra annet avfall, og utilgjengelig for uvedkommende. Det betyr at avfallet skal:

 • Lagres på en måte som gjør at ingen kan komme til skade
 • Plasseres under tak
 • Sikres mot utslipp og lekkasjer
 • Stå på et låsbart lagringssted

Har dere flytende produkter og kjemikalier, skal de oppbevares på en slik måte at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Pass på at ulike avfallstyper ikke blir blandet, for det kan medføre kjemiske reaksjoner – og helseskader. Plasser produktene på spillkar, fatpaller eller oppsamlingskar for å unngå lekkasjer.

 

Er du på jakt etter en enkel løsning som ivaretar krav til trygg og sikker oppbevaring, er Miljøsafe™ et godt alternativ. En slik løsning letter håndteringsarbeidet og sikrer forsvarlig lagring av avfallet, uavhengig om det er snakk om spillolje, batterier, løsemidler eller spraybokser, for å nevne noe. Løsningene kan tilpasses ditt behov.

 

Se også: Sikker oppbevaring av farlig avfall

 

Alle bedrifter som har med farlige kjemikalier å gjøre, må ifølge Arbeidstilsynet også føre et stoffkartotek.

Merking av farlig avfall

Farlig avfall skal aller helst oppbevares i originalemballasjen og med en tydelig beskrivelse av innholdet. Det samme gjelder ved forsendelse. Dette kan du lese mer om under avsnittet om transport. Merkingen skal være lett synlig og tåle både fysiske og klimatiske påvirkninger.

 

Godkjente avfallsinnsamlere tilbyr gjerne merkesystem og gode løsninger for sortering og oppbevaring.

Emballering av farlig avfall

Avfallet skal være emballert slik at det er egnet både for lagring og transport. Det er en fordel om avfallet leveres i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet for transport og lagring. Dersom avfallet er klassifiseringspliktig, farlig gods, skal dette transporteres i UN-godkjent emballasje som sikrer forsvarlig transport av ADR-gods langs vei.

 

Hvis du vil kan du laste ned vår komplette guide om farlig avfall som pdf og lese mer om dette.

farlig avfall i naturen

Hva kan skje hvis det farlige avfallet ikke blir håndtert riktig?

Håndtering av farlig avfall krever kompetanse og ressurser, og kanskje skaper det til tider både hodebry og frustrasjon. Men ikke la deg friste til å ta snarveier eller velge lettvinte løsninger. Feil håndtering kan få store konsekvenser og føre til:

 • Skade på dyr og mennesker
 • Miljøforurensning
 • Økonomisk tap
 • Straffeforfølgelse
 • Negativt omdømme 

Maksimumsstraff for alvorlig forurensningskriminalitet er 15 års fengsel. Mer vanlig er pengebøter og fengsel i et til to år.

 

Les mer:

E-Deklarering: Hvordan deklarere farlig avfall?

Det er du som avfallsprodusent som er ansvarlig for å gi korrekt og tilstrekkelig informasjon om avfallet, slik at den videre håndteringen kan skje på en sikker og trygg måte. Dette gjøres ved å fylle ut et standardisert skjema på nett for elektronisk deklarering av farlig avfall.

 

Er du helt ukjent med avfallsdeklarering, kan du ta en titt på denne artikkelen: E-deklarering: Hva er det, og hvorfor er det viktig for din bedrift?

 

Deklareringen foregår på Avfallsdeklarering.no.Her finner du også en oversikt over de forskjellige avfallstypene. Hvis du ikke ønsker å deklarere selv, er det mulig å gi fullmakt til en autorisert aktør

 

Skjemaet skal inneholde opplysninger om:

 • Hvem som har produsert avfallet
 • Type farlig avfall
 • Mengde avfall
 • Transportklassifisering

Det bør også føyes til eventuelt andre opplysninger som kan være nyttige for de som skal håndtere avfallet videre. Dette kan for eksempel være produkt- eller sikkerhetsdatablad, analyserapporter og bildedokumentasjon.

 

Kopien av skjemaet bedriften får etter å ha levert avfallet eller sendt det med en transportør, er et bevis på at avfallet er levert til behandling i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det er bedriftens dokumentasjon og den lagres digitalt på Avfallsdeklarering.no. Dokumentasjonen skal oppbevares i minimum tre år.

 

Her er et par nyttige bloggartikler hvor du kan lese mer om elektronisk deklarering:

dokumentere farlig avfall

Hvordan dokumentere håndtering av farlig avfall?

Dokumentene du får etter å ha deklarert farlig avfall er din dokumentasjon. Den skal oppbevares i minimum tre år.

 

Internkontrollforskriften krever også skrevne rutiner for hvordan dere ivaretar HMS knyttet til det farlig avfallet. Dette inkluderer også eventuelt stoffkartotek.

 

I tillegg pålegger både regnskapsloven og miljøinformasjonsloven alle bedrifter å rapportere om arbeidsmiljø og det ytre miljøet. Rapporteringen skal være en del av årsberetning.

Levering av farlig avfall

Alle bedrifter som produserer mer enn én kilo per år, skal levere det inn til godkjent mottak minst en gang per år. På nettsidene til avfallsdeklarering.no finner du en oversikt over hvilke anlegg som tar imot farlig avfall.

 

En bedrift kan levere inntil 1 000 kilo farlig avfall årlig til kommunale mottak (mot betaling). Da må avfallsdeklareringen være gjort på forhånd, og reglene for transport av slikt gods må følges. Hvis det ikke er snakk om veldig små volum, er det smarteste å gjøre en avtale med en godkjent aktør som kan hente avfallet hos dere.

Transport av farlig avfall

Den som leverer eller samler inn farlig avfall må ha tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om det som skal transporteres. Denne kompetansen skal sjåføren kunne vise fram skriftlig.

 

Før det farlige avfallet transporteres til godkjent mottak, skal emballasjen merkes med deklarasjons-skjemaets løpenummer, eventuelle faresedler, UN-nummer og en tekst som beskriver avfallet skal også følge med.

 

Videre skal emballasjen være tett. Er den væskefylt, bør den ikke fylles med mer enn cirka 90 prosent av totalt volum.

Kjemiker på vei

Opplæring om farlig avfall

Alle som har med farlig avfall å gjøre, trenger nødvendig kunnskap for å håndtere det riktig. Mange avfallsaktører tilbyr kurs og opplæring på dette området. Det gjør selvfølgelig vi i Norsk Gjenvinning også, og vi har lang erfaring med å kjøre opplæringsprogram om farlig avfall for forskjellige bransjer.

 

I tillegg tilbyr vi rådgivning og risikoanalyser knyttet til håndtering av det farlige avfallet - blant annet gjennom tjenesten Kjemiker på vei™:

Hvordan planlegge beste løsning for farlig avfall?

En god avfallsløsning for farlig avfall skal ivareta sikkerhet, imøtekomme alle lovkrav, være oversiktlig, effektiv, og enkel å bruke i hverdagen. Slik kan du planlegge en best mulig løsning:

 1. Velg riktig utstyr
 2. Sørg for opplæring
 3. Husk skilting og merking
 4. Legg til rette for smart logistikk

Du kan lese mer om hva det innebærer i artikkelen: Slik legger du opp bedriftens løsning for farlig avfall

hva koster farlig avfall

Hva koster det å håndtere farlig avfall?

Det å håndtere farlig avfall krever naturlig nok mer jobb enn håndtering av restavfall. Kostnadene for din bedrift vil henge sammen med beliggenhet, avfallsmengder, og hvor stor del av håndteringen dere utfører på egen hånd. Har dere en god logistikk som innebærer henting på optimale tidspunkt, deklarerer riktig, sorterer ut og sørger for tydelig merket emballasje som sikrer trygg transport, kan dere holde kostnadene på et minimum.

 

Prisene i markedet for avfallshåndtering er ganske like. Likevel kan det være smart å kontakte flere avfallsleverandører. Men vurder nøye: Laveste tilbyder er ikke nødvendigvis den beste samarbeidspartneren.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Hvordan velge rett leverandør for håndtering av farlig avfall?

Du har sannsynligvis en egen formening om hvordan den ideelle avfallsleverandøren skal være. Vi gir deg likevel noen kjennetegn du bør se etter, og tips til spørsmål du bør stille:

 • Har de fokus på compliance/etterlevelse?
 • Kan de dokumentere at avfallet blir korrekt håndtert på mottaket?
 • Har de nødvendige tillatelser for å håndtere det farlige avfallet?
 • Hva slags tjenester kan de tilby?
 • Har de den kompetansen din bedrift trenger?

Tilgjengelighet er en annen viktig faktor. Kan de hjelpe til når dere trenger det – som for eksempel ved akutte behov? Sist, men ikke minst: Forsikre deg om at tjenestene de tilbyr er i henhold til lovverket, og at dere får dokumentasjon på alt. Dette er krav som ikke kan utelates når en har med farlig avfall å gjøre.

 

Du må være trygg på at samarbeidspartneren du velger har ting på stell, og kan gi deg all den informasjonen og hjelpen dere trenger for å sikre at det farlige avfallet blir korrekt håndtert.

 

Vil du lese mer om temaet farlig avfall, anbefaler vi deg å laste ned den komplette guiden vår i pdf-format. Der finner du blant annet mer stoff om hvordan du kan møte myndighetenes krav, om rapportering, og om sertifiseringer som kan være relevante for din bedrift. For å nevne noe.

Kontakt meg om dette

Kontakt meg om dette