miljøstasjon_cropped_small.jpg

Avfallsløsninger

På disse sidene kan du lese om hva du bør tenke på når du skal planlegge en avfallsløsning for din bedrift og hvordan vi kan hjelpe deg på veien.

Vi har forsøkt å svare på vanlige spørsmål som ofte stilles. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på om avfallsløsninger, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Da kan vi hjelpe både deg og andre som lurer på akkurat det samme!

Avfallsløsning

Hvem trenger en avfallsløsning?

Alle bedrifter produserer avfall. Det betyr at alle bedrifter også trenger en avfallsløsning. Men hvordan en slik løsning skal være, vil variere mye – fra noen små, enkle avfallsdunker, til store containere og emballasjepresser.

 

Og selv om det innenfor en bransje vil være mange av de samme behovene, vil det likevel ofte være nødvendig å tilpasse en del. Dette kan du lese mer om under kapitlet Hvordan få til en kostnadseffektiv og miljøvennlig avfallsløsning.

 

Bedrifter som ønsker å framstå med en seriøs miljøprofil bør ha som hovedmål å sørge for at avfall ikke oppstår.I tillegg til mål om å redusere avfallsmengder og legge opp til at mest mulig avfall blir utnyttet som ressurser, enten i form av gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

 

Minst mulig bør havne nederst i ressurspyramiden og gå til deponering. En god avfallsløsning er et viktig hjelpemiddel for å nå målene, uansett om det gjelder kontinuerlig drift, på sesongpregede steder som golfanlegg, eller på enkeltarrangement som for eksempel en festival.

 

Ønsker du at din bedrift skal lykkes med dette? Begynn gjerne med å laste ned guiden vår om avfallsløsninger – her har vi samlet mye nyttig informasjon og gode tips:
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Lover og regler for avfallshåndtering

Hvilke lover og regler gjelder for avfallshåndtering?

En avfallsløsning skal sikre at avfallet blir riktig håndtert. Et visst innblikk i lover og regler for avfallshåndtering, er nødvendig hvis man skal planlegge en avfallsløsning. Regelverket er ganske komplisert, og mange av de reglene som gjelder din bedrift, vil kanskje ikke være relevante for andre. Men noen bør du kjenne til uansett hvilken bransje bedriften din tilhører:

I artiklene Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering og Forurensningslovens krav til din virksomhet kan du lese mer om hva du bør ha kjennskap til.

 

I videoen nedenfor presenteres de viktigste reglene du bør kjenne til:

 

Strengere avfallsforskrift

 

Fra 2023 gjelder endringer i avfallsforskriften som innebærer at de fleste norske bedrifter må ha løsninger for å kildesortere både mat- og plastavfall. Hensikten er å redusere restavfallet og øke andelen som går til materialgjenvinning. Et delmål er en andel på 65 prosent i 2035.

Juridisk er det innstramminger i avfallsforskriftens kapittel 10a, Utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall.

 

Kjernebegrepet er «husholdningslignende avfall»: Matavfall, park- og hageavfall og plastavfall, som i art og sammensetning ligner på husholdningsavfall.

Dette berører spise- og serveringssteder, dagligvarebransjen og andre tjenesteytende næringer. Også kantiner og kontorer tilknyttet industrivirksomheter vil være omfattet.

 

Det var ventet et kildesorteringskrav om å skille plastemballasje og matvarer som må kastes, fra eksempelvis dagligvarebutikker. Slik kildesortering må ikke foretas på hvert sted. Avfallet kan leveres til mottak som kan kverne og skille mat og plast.

Bedriften må kunne dokumentere sin kildesortering. Det er ikke pålagt rapporteringer, så langt. Tilsynsmyndighet kan likevel kreve dokumentasjon på dette, og det kan en gjenvinningspartner bistå med.

 

Avfallsforskriften: Sjekkliste og mer informasjon for bedrifter

 

 

 

Farlig avfall og EE-avfall

 

Disse er blant avfallstypene hvor lovverket stiller ekstra strenge krav til avfallsløsningene. Her kreves det særskilt håndtering, og spesialtilpassede avfallsløsninger. Ved å klikke her , kommer du til et eget område for temaet.

 

Hvis din bedrift selger eller forhandler EE-produkter er dere blant annet forpliktet til å ha en returordning for å ta imot kasserte produkter. Det kan du lese mer om i artikkelen Hva skal jeg gjøre med EE-avfallet.

 

Bedrifter innenfor bygg- og anlegg har også en rekke egne regler å forholde seg til, og HMS er spesielt viktig.

 

New call-to-action

Alle bedrifter som importerer, produserer og selger produkter, bør dessuten være kjent med produsentansvaret de har. Produsentansvaret skal bidra til at avfallsressursene blir effektivt utnyttet. Det finnes flere ordninger med utvidet produsentansvar, og de mest kjente gjelder retur av:

 • Glass
 • Drikkekartong
 • Elektriske og elektroniske-produkter
 • Batterier
 • Kasserte kjøretøy

miljødirektoratets nettsider finner du en oversikt over alle returselskap, returordninger og miljømerkinger.

Apropos lover og regler - har du fått med deg at det ikke lenger er lov å levere avfall i sorte søppelsekker?

 

Det er også smart å være kjent med gjenvinningsanleggenes krav knyttet til restavfall og sortering for å unngå omklassifisering og avviksgebyr.

 

Last ned gratis e-bok:

 

Dokumentasjon_og_rapportering_av_avfallshndtering_600x250

 

Hvorfor planlegge avfallsløsningen?

Avfallsplanlegging er en viktig prosess. Ikke bare fordi stadig flere lover, forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndteringen, men også fordi det påvirker bedriftens avfallskostnader, omdømme og konkurranseevne.

 

Det er store kostnader å spare ved å ha en effektiv løsning som funger godt i hverdagen både når det gjelder bruk av tid til å sortere, og logistikken rundt tømming og henting av avfallet.

 

Avfallsløsningen din bedrift har, kan også få konsekvenser for omdømme og konkurranseevne. Stadig flere aktører etterspør dokumentasjon knyttet til virksomheters påvirkning på miljøet. Det å kunne vise til en avfallsløsning som etterlater minst mulig økologisk fotavtrykk, er et klart konkurransefortrinn.

 

Vil du lese mer om å planlegge avfallsløsninger? Her er tre nyttige artikler:

Kontakt meg om dette ›

Miljøvennelig avfallshåndtering bilindustri

Hvordan få til en kostnadseffektiv og miljøvennlig avfallsløsning?

En kostnadseffektiv avfallsløsning påvirkes blant annet av:

 • Avfallstyper
 • Avfallsmengder
 • Lovpålagte forhold
 • Bedriftens målsettinger
 • Eksterne og interne forutsetninger

For at løsningen skal være miljøvennlig, handler det ikke bare om optimal kildesortering, men også om hvordan dere kan redusere avfallet som oppstår.

Kontakt meg om dette ›

 

Se hvordan verdiløst avfall blir til ny, verdifull ressurs:

 

Derfor kan det være smart å begynne med å sette seg mål om avfallsreduksjon:

 

Gjør en vurdering av bedriftens nåsituasjon: Hvordan kan dere redusere avfallsmengdene? Sjekk om det finnes en bransjeløsning som kan passe for din bedrift – det kan gjøre det enklere å komme i mål. Eksempelvis vil et hotell  ha helt andre behov enn det en industribedrift har. Derfor må de fleste løsninger spesialtilpasses.

 

Nedenfor kan du lese mer om hvilke krav som stilles til avfallsløsninger i forskjellige bransjer:

Når det gjelder kostnadsperspektivet, handler det om å finne balanse mellom miljø, brukervennlighet og økonomi. Det er ikke nødvendigvis det beste å kildesortere for enhver pris – hverken for miljøet eller bedriften. Dette kan du lese om i artikkelen 3 tegn på en optimal avfallsløsning.

 

Avfallsreduksjon og kildesortering fungerer best når oppsamlingsenhetene er tilpasset den enkelte arbeidsstasjon eller kontorplass. Ved å kombinere dette med et godt plassert avfallsrom eller miljøstasjon som er nøye utformet, blir håndteringen best mulig.

 

Nysgjerrig på hvordan en drømmesituasjon kan være når det gjelder avfallshåndtering? Se denne videoen:

 

Slik lykkes du med avfallsløsningen

 1. Få kontroll på avfallet
 2. Sett mål for kildesortering
 3. Velg rett utstyr og plasser det nær brukerne
 4. Få med deg alle involverte – og del nødvendig informasjon
 5. Sørg for merking og skilting

 

Punktene over er også utdypet i denne artikkelen: 5 tips til en vellykket avfallsløsning

1. Å få kontroll på avfallet

Å ha kontroll på avfallet handler om mer enn å vite hvor det befinner seg. Det handler om å vite hva slags avfallstyper som oppstår i bedriften, hvor store mengder, visshet om at det blir korrekt håndtert, at alle brukere vet hva som skal gjøres hvis en ulykke skulle inntreffe, og at logistikken er god. Grovt sett kan vi dele avfallstypene inn i to grupper:

 1. De vi må sortere og håndtere på en bestemt måte på grunn av lovkrav, for eksempel farlig avfall, matavfall eller elektronikk.
 2. De som vi selv velger om vi vil sortere ut fra hensyn til økonomi eller miljø. Merk at det er store kostnadsforskjeller på ulike avfallstyper. Det kan variere fra å ha en positiv verdi, til å koste mange tusen kroner per tonn å bli kvitt.

Har du det du trenger for å få kontroll i din bedrift, eller er du usikker? Her er to nyttige artikler om verktøy og analysemodeller som kan hjelpe deg:

2. Å sette mål for kildesortering

Skal man sette mål for kildesortering, er det smart å begynne med avklare hva som er fornuftig å kildesortere. I en ideell verden bør alt som kan materialgjenvinnes, kildesorteres. I virkeligheten er ikke det alltid lønnsomt, og det er mer realistisk å ta utgangspunkt i de avfallstypene man har størst mengder av.

 

Les også: Hva koster det å kildesortere?

 

Er det vanskelig å beregne på egen hånd, går det an å be oss om råd. Vi har erfaringstall fra en rekke bransjer, og disse tallene kan si noe om hvilke mål som kan være realistiske for din bedrift. I artikkelen Slik bruker vi i Bislett Alliansen avfallshåndtering i miljøarbeidet vårt, kan du lese om hvordan de  jobber for å nå kildesorteringsmålene sineog redusere avfall.

 Kildesortering Bislett

Slik har de valgt å kildesortere på Bislett

 

Kildesorteringsgrad – altså andel utsortert avfall fra restavfallet - er et naturlig mål for kildesortering, men det å synliggjøre målene i kronebesparelser, kan ofte gjøre det enklere for alle å forstå.

 

Kontakt meg om dette ›

3. Å velge rett utstyr til avfallsløsningen

Norsk Gjenvinning_SolarBin_IMG_1983

For å sikre en mest mulig effektiv avfallshåndtering gjelder det å ha rett utstyr på rett plass. All erfaring viser at nærhet til brukerne er avgjørende for at løsningen skal fungere i hverdagen. Det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å se på utstyrsbehovet på tre nivåer:

 • På den enkelte arbeidsplass (der avfallet oppstår)
 • På miljøstasjoner, avfallsrom eller andre mellomstasjoner (som kjøkken og fellesarealer)
 • Der renovatøren henter avfallet

Dette er nærmere spesifisert i guiden vår om avfallsløsninger som du kan laste ned her:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Det er også viktig å utnytte nye muligheter for digital avfallshåndtering – som for eksempel komprimatorer som bestiller sin egen tømming, eller avfallsbeholdere som bruker solkraft for å komprimere avfall, overvåke fyllingsgrad og varsle om behov for tømming.

 

Se informasjon om komprimator med Europress Smart og SolarBin avfallsbeholder i NG-butikken

 

 Les også:

4. Hva kjennetegner brukervennlighet i avfallsløsningen?

I tillegg til at utstyr bør være lett tilgjengelig, må brukerne forstå hvordan de skal bruke utstyret – og hvorfor. Sørg for å dele nødvendig informasjon, kjør brukeropplæring på maskiner ved behov, og pass på at rutiner for nyansatte også inkluderer avfallshåndtering. (Selv noe så enkelt som «her kaster vi papp»). Det reduserer både risiko for skader og feilsortering av avfall. Og brukerne blir mer fornøyde – garantert.

 

Brukervennlighet handler også om å ha enkle verktøy for optimalisering av avfallshåndteringen. Både for å redusere kostnader og for å gjøre jobben så effektiv som mulig. Det kan du lese mer om i denne artikkelen:

Optimalisering av avfallsløsninger gjennom nytt verktøy

5. Merking og skilting i avfallsløsningen

merking av avfall

 

Brukervennlighet henger også sammen med god merking og skilting. Bruk flere språk om nødvendig, og heng opp piktogrammer (bildesymboler) som tydelig viser hvor ting skal kastes. Vi har også god erfaring med at bruk av fargekoder gjør sorteringsarbeidet lettere. For eksempel kan grønt brukes for å markere hvor avfall med positiv verdi skal kastes, mens rødt betyr kostnad, eller negativ verdi.

 

Vil du lese mer om smarte løsninger i avfallsrom? Sjekk ut artikkelen 7 tips for å planlegge avfallsrommet. 

hva koster en avfallsløsning

Hva koster en avfallsløsning?

Så, hva koster egentlig en avfallsløsning? Kostnadene henger naturlig nok sammen med hvor kompleks løsningen er, og hvor store avfallsmengder det er snakk om. Men én ting er sikkert; Hvis du planlegger dårlig eller unnlater å justere løsningen underveis, vil dere ende opp med å betale mer enn nødvendig.

 

Dårlig planlegging vil gjøre det tungvint å kildesortere. Noe som igjen fører til at andel restavfall – som er dyrere å levere – blir unødvendig høy. Husk at avfallstyper som papp, metall og plast har en positiv verdi.

 

Les også: Hva koster det å kvitte seg med ulike avfallstyper

 

En stor andel av kostnadene henger sammen med transport. Hos mange bedrifter kan den utgjøre så mye som 60-70%, mens den bør ligge et sted mellom 30-40%. Det å legge opp til gode tømme-/henterutiner er derfor lønnsomt.

 

Les mer: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener.

Lurer du på hva en avfallsløsning tilpasset din bedrift vil koste, tar vi gjerne en prat med deg om det. Benytt gjerne linken under for å komme i kontakt med oss!

Kontakt meg om dette › 

 

Noen glemmer å justere eller revidere avfallsløsningen sin, og fortsetter å bruke samme utstyr og samme antall hentinger, selv om avfallsmønsteret kanskje har endret seg. Men her er det penger å spare hvis man tar seg tid til en revisjon.

Hvorfor revidere avfallsløsningen?

Vi anbefaler egentlig alle å revidere avfallsløsningen med jevne mellomrom – gjerne årlig. I tillegg til at det kan bidra til reduserte driftskostnader, kan det også være endringer i lovverk eller markedsmessige forhold som gjør at en slik vurdering er hensiktsmessig. Følgende punkter bør inngå i en slik revidering:

 • Håndteres avfallet i henhold til lov- og bransjekrav?
 • Er det samsvar mellom dagens løsning og den avtalen bedriften har med avfallsleverandøren?
 • Blir HMS ivaretatt godt nok med dagens løsning?
 • Har det skjedd vesentlige endringer i markedet som gjør det nødvendig å foreta justeringer? Krav om miljøsertifiseringer som bedriften må tilpasse seg?

Du finner utdypende informasjon om dette, og hvordan du kan lage en plan for revidering i denne artikkelen:

 

4 gode grunner til å revidere avfallsløsningen. Her kan du også lese om hvordan optimaliseringsprogram som Grønt Ansvar® og Miljøsjekken kan gjøre det enklere å sikre kontinuerlig forbedring i avfallshåndteringen.

måle resultater fra avfallsløsningen

Hvordan måle resultater fra avfallsløsningen?

Det er flere KPIer som kan benyttes for å finne resultatene fra bedriftens avfallsløsning, avhengig av hva en ønsker å måle. Stadig flere bedrifter blir for eksempel målt på kildesorteringsgrad. Her er fem som vi mener er gode måltall:

 1. Kildesorteringsgrad
 2. Totalt avfallsvolum (kg)
 3. Vekt per tømming (kg)
 4. Totalkostnad (kr)
 5. Kostnad per 1 000 kg (kr)

Har dere ekstra fokus på kostnader, bør dere følge med på vekt per tømming og totale kostnader per 1 000 kilo. Fokuserer dere ekstra på miljøet, bør målet være best mulig sorteringsgrad – sett i sammenheng med antall avfallstyper dere ønsker å sortere, og antall tømminger.

 

Les mer om de forskjellige KPIene i artikkelen 5 KPIer som sin bedrift kan benytte for avfallshåndtering.

norsk gjenvinning

Hva kan du forvente av den beste leverandøren på avfallsløsninger?

Avfallshåndtering berører mange områder i og utenfor en bedrift. Og ikke minst, medarbeiderne i bedriften. Derfor bør avfallsleverandøren dere samarbeider med kunne tilby et bredt spekter av tjenester, og ha kompetanse på de fagfeltene dere har behov for. Det bør omfatte følgende servicetjenester:

Tilgjengelighet og fleksibilitet er også viktige stikkord. Når uforutsette hendelser oppstår, skal det være lett å få nødvendig hjelp og assistanse.

 

For at dere skal få den beste samarbeidspartneren på avfallsløsninger er det også en forutsetning at dere som bedrift er tydelig på egne behov og krav. Det gjelder alt fra den praktiske løsningen til behov for støtte underveis.

 

De ulike aktørene i markedet kan tilsynelatende fremstå som ganske like, men det er likevel ofte store variasjoner i både tjenesteomfang, serviceløsninger, og hvordan de jobber med å utvikle sine kunder. Variasjonene kan dessuten være store i forhold til ambisjoner og etterlevelse av miljøkrav og compliance. Ta dette med i betraktningen når du vurderer leverandører og tilbud.

I artikkelen Hva forventer du av en god leverandør på avfallsløsninger? kan du lese om hvilke kriterier du bør være obs på og hva du bør sette som minstekrav.

 

guiden vår om avfallsløsninger finner du en sjekkliste som kan være nyttig når man skal velge rett tjenesteleverandør. Det er vel anvendt tid å ta en kikk i den. Det samme gjelder testen vi har utarbeidet, som du finner nederst på siden. Sett av 1 minutt og gjør det med det samme!

 

Husk at en god løsning skal dekke mange behov. Det er lov å ha forventninger!

 

Vi i Norsk Gjenvinning setter pris på forventninger. Vi mener at etterlevelse og åpenhet i alle ledd må være tydelige krav fra alle våre kunder. Ikke minst krav om dokumentasjon på at regelverk blir fulgt til punkt og prikke. Alltid.

 

Test deg selv: Har du valgt rett avfallsleverandør?

New call-to-action