Farlig avfall må sorteres og pakkes i riktig type emballasje før det kan transportertes til avfallsmottaket.

I denne veilederen får du detaljert og praktisk informasjon om forsvarlig emballering av alle typer farlig avfall som Norsk Gjenvinning har tillatelse til å håndtere.

Utdrag fra innholdet:

"Småkolli med maling, lim og lakk under 10 liter leveres i 200 liters plastfat m/klemring, avskåret IBC eller stables på pall med karmer. Legg papplate og pallehette/plastsekk i bunnen. Lås pallehette med den siste karmen."

Nødvendig dokumentasjon må være på plass. Som avfallsprodusent skal du gi tilstrekkelig opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold, egenskaper og bruksområder.

"Ytteremballasje med farlig avfall skal merkes med UN-nummer, fareseddel, deklarasjonsnummer, avfallsstoffnummer og beskrivende tekst på hva avfallet inneholder."

Dette er et nødvendig verktøy i arbeidshverdagen for den som håndterer farlig avfall. Fyll ut skjemaet for å laste ned veilederen.